PROJEKT DOPROWADZENIA WODY PITNEJ DO AMBATOLAHY

Projekt wodny w Fianarantsoa

FRAGMENT WIOSKI NA MADAGASKARZE

Na podstawie projektu przysłanego z diec. Fianarantsoa na Madagaskarze

06.11.2015

Cel i beneficjenci projektu

Projekt ma za zadanie wesprzeć społeczność wiejską w dążeniach do poprawy sytuacji sanitarnej i warunków życia ludności poprzez zapewnienie im czystej wody pitnej. Ważnym celem jest także uzdrowienie środowiska przez wyczulenie mieszkańców na potrzebę budowy i użytkowania prostych latryn w gospodarstwach zgodnie z zaleceniami organizacji Diorano WASH.

Projekt obejmuje mieszkańców całej dzielnicy – 726 przyszłych użytkowników wody. Beneficjenci projektu zostali podzieleni na siedem rejonów. W każdym z nich zostanie zainstalowany jeden z siedmiu hydrantów. Wykonane zostanie także jedno przyłączenie do Centrum Wychowawczego Sióstr Baptystynek.

Został już powołany komitet użytkowania wody, nazwany Komitin-Drano (KR). Będzie on współpracował z dwiema osobami odpowiedzialnymi za każdy hydrant i dbał o prawidłowe funkcjonowanie projektu. Ponadto komitet ten będzie miał za zadanie monitorować zbiornik, nadzorować i okresowo czyścić ujęcie wodne. Miejscowi technicy odpowiedzialni za to zadanie będą szkoleni w trakcie tworzenia potrzebnej infrastruktury.

Opis ogólny projektu

Projekt ten obejmuje następujące działania: ujęcie dwóch źródeł, budowa zbiornika z betonu zbrojonego o pojemności 12 m3, budowa 7 hydrantów i jednego doprowadzenia, wykopanie kanału na głębokość 70 cm w celu montażu przewodów zasilania i dystrybucji wody – położenie rur, konstrukcja 7 ogrodzeń dla hydrantów oraz jednego zamknięcia dla zbiornika, uruchomienie latryn higienicznych oraz ustalenie dyspozycji odnoszących się do administracyjnego zarządzania urządzeniami wodnymi i sanitarnymi.

Organizacja pracy

Projekt ten nie wymaga sprzętu mechanicznego. Potrzebne są tylko dobre narzędzia ręczne, dostępne na miejscu. Jeśli chodzi o miejscowe materiały do hydrantów i zbiornika, w tym także transport, społeczność dzielnicy Ambatolahy zobowiązuje się wziąć na siebie wykonanie i organizację zadań jako wkład własny beneficjenta. Zostaną utworzone dwa zespoły po 25 osób do robót ziemnych i do kopania kanału. Czas realizacji przewidziany jest na 6 tygodni. Ponadto pięć pięcioosobowych zespołów zajmie się wykonaniem całej instalacji: jeden zespół ma za zadanie „ujęcie źródeł”, jeden zespół oddelegowany jest do budowy zbiornika, dwa zespoły zajmą się instalacją sieci, jeden zespół ma za zadanie budowę hydrantów.

Zakończenie prac i zamierzone cele

Doprowadzenie i udostępnienie wody pitnej wszystkim mieszkańcom dzielnicy Ambatolahy i pobliskich wiosek poprawi warunki życia ludności. Dzięki zainstalowaniu hydrantów z czystą wodą w bliskiej odległości polepszą się warunki w gospodarstwach miejscowej ludności. Zmienią się też warunki zdrowotne mieszkańców dzięki dostępowi do odpowiedniej ilości czystej wody pitnej. Ulegną również poprawie warunki sanitarne dzięki umożliwieniu używania latryn higienicznych „Sanplat”. Projekt pozwoli też wdrożyć miejscowych rolników do skutecznego zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę pitną.

(Na podstawie projektu przysłanego

z diecezji Fianarantsoa na Madagaskarze)

Tłum. i oprac. red.

KOSZTORYS